Beki Mardani

Kuatkanlah nilai-nilai kebangsaan melalui nilai-nilai budaya. Boleh kita terbang setinggi langit, tetapi jangan lupa dari nilai-nilai tradisi yang ada, dan nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan

Beki Mardani

Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi